background image

42

GSM-система керування вуличним освітленням

ПРОДУКТЫ

Мир Автоматизации

  

№ 3-4 Сентябрь-Ноябрь 2016

О

птимальним  вирішенням  про-
блеми  є  застосування  дис-
танційної 

автоматизованої 

системи для керування вуличним освіт-
ленням.  Одну  з  таких  систем  пропо-
нує  підприємство  ТОВ  «Мікрол»,  м. 
Івано-Франківськ. Система являє собою 
GSM-диспетчеризацію об’єктів вулично-
го  освітлення  (рис.  1),  побудованій  по 
мережевій  топології  «зірка»  (1  сервер 
—  багато  клієнтів).  Управління  відбува-
ється з одного диспетчерського пункту. 

GSM-система керування  

вуличним освітленням

Обмін  даними  між  сервером  і  клі-

єнтами  в  системі  Squid-2H-Енергія  від-
бувається  по  технології  пакетної  пере-
дачі даних GPRS через мережу Інтернет. 
Такий тип передачі дуже зручний, так як 
немає необхідності використання моде-
мів  –  серверів,  при  цьому  це  дозво-
ляє  підключити  до  комп’ютера  велику 

кількість маршрутизаторів і виконувати 
обмін даними в режимі онлайн з всіма 
одночасно. Об`єм даних, що цілодобо-

во передається на центральний диспет-
черський  пункт,  вкладається  в  любий 
обраний тарифний план без додаткових 
оплат. В якості клієнтів виступають GSM-
маршрутизатори  Squid-2Н-Енергія,  які 
монтуються на об’єктах (рис. 2). 

Система  легко  масштабується.  В 

любий  момент  можна  підключити  до 
існуючої системи додаткові об’єкти, без 
зміни програмних продуктів, необхідно 
тільки зробити додаткові налаштування.

GSM-маршрутизатор 

Squid-2Н-

Енергія має: 

 12  вбудованих  цифрових  входів  на 

220В, для підключення фідерів і пере-
вірки наявності фаз;

 3  релейних  виходи,  з  можливістю 

комутації сигналів 220В і  потужністю 
5А, для керування пускачами (контак-
торами);

 вбудований  інтерфейс  RS-485  для 

підключення  електролічильників  з 
можливістю їх опитування. 
Для  зручності,  підприємство  ТОВ 

«Мікрол»,  поставляє  свою  систему  в 
двох варіантах: в якості готового щита 
Синергія-8-ВУ5  з  набором  всіх  необ-
хідних компонентів для запуску нових 
об’єктів  освітлення  міста  або  повної 
заміни  старої  системи  керування;  та 
тільки  GSM–маршрутизатор  Squid-
2Н-Енергія (для модернізації вже існу-
ючих об’єктів). 

Система  Squid-2H-Енергія  забезпечує 

наступні функції та переваги:

 дистанційне  автоматичне  включен-

ня/вимикання  освітлення.  В  даному 
режимі всі перемикання відбуваються 
автоматично за заданим диспетчером 

Squid-2H-Енергія – сучасна GSM-система 

керування вуличним освітленням

Будь яке сучасне місто споживає значну кількість енергії. При 
цьому «левова» частка загальних витрат енергії припадає на 
вуличне освітлення, яке, крім функціонального освітлення 
вулиць і автомобільних доріг, включає в себе також освіт-
лення прибудинкових територій. Зростаючі ціни на енергію 
змушують міста шукати інноваційні рішення для того, аби 
вуличне освітлення стало більш енергоефективним.

Капустяк В.М., 

asutp@microl.ua

Рис. 1. Система GSM-диспетчеризації вуличного освітлення.

Синергія-ВУ5

Синергія-ВУ5

background image

GSM-система керування вуличним освітленням

43

ПРОДУКТЫ

графіком.  Керування  по  щоденному 
4-режимному розкладу (ранок, день, 
вечір, ніч);

 дистанційне  ручне включення/вими-

кання освітлення. В даному режимі всі 
перемикання здійснюються тільки по 
командам  диспетчера  з  диспетчер-
ського пункту;

 дистанційний  облік  споживання 

електроенергії. Сумарний і окремо по 
кожному з тарифів;

 контроль параметрів мережі, величин 

струмів,  напруг  і  споживаної  потуж-
ності;

 контроль  наявності  фаз  і  включення 

фідерів;

 відображення даних в онлайн-режи-

мі,  з  усіма  об'єктами  одночасно,  у 
вигляді  інтерактивної  мнемосхеми, 
графіків і звітів;

 обмін  даними  з  диспетчерським 

пунктом через Internet;

 контроль  за  несанкціонованим  про-

никненням в щит з обладнанням.

Візуалізація інформації

Вся  інформація  по  кожному  об'єкту 

одночасно  передається  в  центральний 
диспетчерський пункт. Диспетчерський 
пункт,  являє  собою  приміщення  в 
якому  встановлюється  персональний 
комп'ютер  з  можливістю  підключення 
до  мережі  Інтернет.  На  даний  персо-

нальний комп'ютер встановлюється без-
коштовний програмний продукт «Smart 
Сontrol  v.1»  (рис.  3).  Даний  програм-
ний продукт надає диспетчеру наступні 
функціональні можливості:

 ручне включення і виключення  освіт-

лення;

 автоматичне включення і виключення 

освітлення;

 індикація  положення  комутаційної 

апаратури (пускачів, контакторів);

 індикація  стану  охоронної  сигналіза-

ції (датчик двері);

 контроль  стану  і  сповіщення  про 

несправності силової комутуючої апа-
ратури;

 відображення  величин  напруг,  стру-

мів, активних або реактивних потуж-
ностей  (засобами  лічильника  елек-
тричної енергії);

 відображення  величин  спожива-

ної  активної  або  реактивної  енергії 
(засобами  лічильника  електричної 
енергії), сумарної і по тарифах;

 визначення  кількості  несправних 

ламп  (обчислюється  значення  за 
величиною струму);

 дистанційне  зчитування  показань 

лічильника електричної енергії.

Переваги системи

 економія енергії і скорочення експлу-

атаційних витрат;

 в  автоматичному  режимі  строго 

дотримується  розклад  включень  і 
виключень;

 відсутня необхідність виїзду на пере-

вірку  включення  або  виключення 
освітлення;

 в  разі  невідключення  освітлення  не 

відбувається  втрат  електроенергії, 
тому  що  диспетчер  оперативно  про 
це  сповіщається  і  вживає  відповідні 
заходи  (раніше  про  НЕвідключення 
повідомляли через кілька годин гро-
мадяни – втрати були значними);

 для  здійснення  технічного  обліку 

енергії немає необхідності виїжджати 
і знімати показання з лічильників візу-
ально;

 телевимірювання дозволяє оператив-

но виявляти несанкціоновані підклю-
чення до мереж освітлення і виявляти 
розкрадання електроенергії;

 за допомогою телевимірювань напруг, 

струмів  і  потужностей  можна  здійсню-
вати первинну діагностику освітлюваль-
ної мережі на наявність «перегорівших» 
ламп, виникнення аварій, тощо;

 більш надійна система, побудована з 

сучасних компонентів, вимагає менше 
витрат на своє обслуговування;

 підвищення універсальності освітлення.

Сучасні  мережі  вуличного  освітлен-

ня — це енергоємні об'єкти, правильна 
побудова яких важлива для їх ефектив-
ної роботи, раціонального використан-
ня  і  мінімізації  витрат  енергоресурсів. 
Впровадження  нових  технологій  авто-
матизації  мереж  освітлення  дозволя-
ють  не  тільки  вирішувати  ці  завдання, 
але також полегшити їх обслуговування 
та моніторинг.  

Рис. 2. Система керування одним об`єктом вуличного освітлення.

Рис. 3. Вікна відображення програмного продукту Smart Сontrol v.1.

Рис. 4. Система дистанційного GSM-керуван-

ня вуличним освітленням Синергiя-ВУ5.

вул. Автоливмашівська, 5. м. Івано-Франківськ, УКРАЇНА, 76495

тел. +38 (067) 359-70-90, 
        +38 (095) 092-07-28

http://www.microl.ua
sale@microl.ua