GSM-ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ЖКГ
нет. GSM-маршрутизатори формують «прозорий»
ПРО ЩО?
GSM-канал, і фактично являються «віддаленими»
У сучасному світі інформація — це стратегічний
послідовними СОМ-портами. Це дозволяє підклю-
ресурс. «Хто володіє інформацією, той володіє сві-
чити до комп’ютера велику кількість маршрутизато-
том» — ці слова прем’єр-міністра Великобританії
рів. При цьому дані передаються одночасно, без від-
Вінстона Черчілля стають з часом тільки актуальніші.
чутної втрати швидкості обміну. Затримка оновлення
Зростають лише вимоги до подачі інформації. Вона
даних з 125 об`єктів становить 2-3 сек., відповідно з
повинна бути доступна в той момент, коли виникла,
250 об`єктів — 4-6 сек.
і надана тій людині, якій вона потрібна. Саме для
вирішення цих проблем підприємством «Мікрол»
Важливою додатковою функцією
(м. Івано-Франківськ) розроблено GSM-маршрути-
затори SQUID-1Н та SQUID-2Н.
GSM-маршрутизатора SQUID
є розсилка аварійних та
технологічних SMS-повідомлень.
ДЛЯ КОГО І ЯК ВПЛИНЕ?
Основні характеристики GSM-маршрутизаторів
GSM-диспетчеризація є надзвичайно актуаль-
SQUID:
ною для житлово-комунального господарства. Як
1. Прийом і передача даних за допомогою GPRS.
правило, об’єкти розміщені як в межах міста, так і
2. Прийом та відправлення SMS.
за його межами, і важливо забезпечити постійний
3. Архівування даних на SD-карту.
on-line зв’язок з кожним з них. Цю функцію викону-
4. Наявність вбудованих аналогових та дискрет-
ють GSM-маршрутизатори SQUID. В якості сервера
них входів/виходів.
використовується комп’ютер на диспетчерському
5. Можливість виконання програми користувача.
пункті. Обмін інформацією між GSM-маршрутиза-
GSM-маршрутизатори SQUID використовують
торами і комп’ютером відбувається через Інтер-
пакетну передачу даних за стандартом GPRS, що є
52
Практично, легко про складне!
ДОСВІД
Рис. 1. Система дистанційного контролю насосних станцій систем водопостачання
найдешевшим методом передачі даних. Об’єм да-
Важливою додатковою функцією GSM-маршру-
них, що цілодобово передається на центральний
тизатора SQUID є розсилка аварійних та техноло-
диспетчерський пункт, вкладається в будь-який
гічних SMS-повідомлень. Користувач сам визначає
обраний тарифний план без додаткових оплат. На
умови, коли буде надіслана SMS. Це може бути сиг-
комп’ютері диспетчерського пункту може бути вста-
нал аварії, перевищення допустимого рівня пара-
новлена будь-яка SCADA система, що підтримує
метра, несанкціоноване проникнення в приміщен-
протокол Modbus. Це дозволяє Замовнику вико-
ня. SMS-повідомлення надсилаються на визначені
ристовувати ті SCADA-системи, до яких він звик, та
номери. Номерів може бути декілька. Це дозволить
заощаджувати кошти, не купуючи спеціалізоване
надіслати повідомлення всім особам, відповідаль-
програмне забезпечення. Програмне забезпечення
ним за цей об’єкт. Таким чином, інформація пере-
«SQUID-конфігуратор» та «SquidService» для роботи
дається потрібним людям в момент виникнення.
з GSM-маршрутизаторами SQUID-1Н та SQUID-2Н є
Це значно пришвидшує контроль і реакцію на по-
безкоштовним та доступне для скачування на сайті
яву нештатних ситуацій. Також користувач може
підприємства.
зі свого мобільного телефону за допомогою SMS
Рис. 2. Система дистанційного керування вуличним освітленням
Практично, легко про складне!
53
ДОСВІД
Рис. 3. Диспетчеризація теплопунктів
надіслати запит на GSM-маршрутизатори SQUID;
логічні функції. Моделі маршрутизаторів містять до
у відповідь отримає SMS з поточними значеннями
4 аналогових входів, до 16 дискретних входів та до
параметрів на об’єкті. В цілях конфіденційності,
8 дискретних виходів.
SQUID відповідає на запити тільки з вказаних но-
Прикладом використання GSM-маршрутизато-
мерів телефонів.
рів SQUID-1Н в комплекті з контролером МІК-52Н
Для гарантованого збереження інформації
може бути GSM-диспетчеризація насосних станцій
GSM-маршрутизатор SQUID виконує функцію архіва-
систем водопостачання (рис. 1) та диспетчеризація
тора зі збереженням даних на Micro SD-карту пам’я-
теплопунктів (рис. 3).
ті. Маршрутизатор підтримує карти пам’яті об’ємом
Прикладом використання SQUID-2Н є система
до 32 Гб. Налаштування тегів архівування, перег-
керування вуличним освітленням (рис. 2) та систе-
ляд архівних значень у вигляді таблиць і графіків,
ма дистанційного контролю газового господарства
експорт в EXEL та 1С виконуються в програмному
(ШРП, ГРП). При чому для контролю ШРП застосо-
продукті Squid-конфігуратор.
вується модифікація SQUID-2Н із живленням від
сонячних батарей.
Для гарантованого збереження
ЩО РОБИТИ АБО НАВІЩО ЦЕ ПОТРІБНО?
інформації GSM-маршрутизатор
SQUID виконує функцію
GSM-маршрутизатори SQUID-1Н та SQUID-2Н у
архіватора зі збереженням даних
комплексі системи автоматизації та диспетчеризації
дозволяють регулювати, контролювати і управляти
на Micro SD-карту пам’яті.
віддаленими об’єктами в режимі реального часу,
Для об’єктів з невеликою кількістю контрольова-
зменшувати затрати на обслуговування і покращу-
них параметрів ТОВ МІКРОЛ випускає GSM-марш-
вати ефективність роботи цілої системи та роботи
рутизатори SQUID-2Н, які містять вбудовані анало-
експлуатаційних служб, оперативно реагувати на
гові та дискретні входи/виходи. Також на них може
аварійні ситуації, за рахунок чого можна отримати
виконуватись програма користувача на мові ST
значну економію коштів, а також значно покращити
(cтруктурований текст). Реалізовані математичні та
якість послуг для кінцевого споживача.
54
Практично, легко про складне!